Positiv

Läroplan för förskolan

Lär känna dina flickvänner Vi avatar

Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Kvinnans roll i filmens värld

Bra disciplin och fördelarna med det Det är pappornas och mammornas jobb att förändra kvinnornas roll i vårt by. Vi måste vara medvetna om att tjejer ska vara superhjältar och ej prinsessor. Vet du hur man utför det? Här ger vi dig märklig tips.

Hur vi kan göra våra döttrar till superhjältar

Avskilja Publicerat onsdag 12 mars kl Ni e toppen! Det här tillsammans oral sex.

Inledande reflektion – hur ser det ut på din skola?

Instruktion för jämställdhet och kunskap Förebyggande göromål mot sexuella trakasserier och andra kränkningar Genom det främjande och förebyggande arbetet kan du som arbetar i plugget bidra till barns- och elevers erfarenhet om sina rättigheter och att dom lär sig att sätta ord gällande känslor och upplevelser. I frågan försåvitt jämställdhet kan det exempelvis handla försåvitt att stärka elevernas förmåga att akta sin kroppsliga integritet gentemot vuxna samt andra elever. Att ha lika jämställdhet och möjligheter innebär också att ej behöva bli utsatt för olika former av kränkningar så som sexuella trakasserier eller annat våld. Arbetet mot detta kan vara nära knutet till normer kring kön där du till föredöme kan belysa och problematisera maskulinitetsnormer både inom undervisningen och i utbildningen såsom helhet.

Leave a Reply